Regulamin

Regulamin wynajmu całorocznego domu na wodzie w miejscowości Żywy

Kontakt z Wynajmującym

1. Telefon – 504110113

2. Adres e-mail: zbigniew.x.kowalewski@gmail.com

3. Numer konta bankowego: Santander Bank Polska nr 06109025900000000147130847

4. Najemca może porozumiewać się z Wynajmującym za pomocą adresów i numerów

telefonów podanych w niniejszym Regulaminie.

 1. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terenie RP.
 2.  Najem Domku ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemcy a zatem nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także postanowień Regulaminu
 3. Umowa obejmuje wyłącznie najem Domku. Właściciel nie świadczy na rzecz Najemcy żadnych dodatkowych usług, tj. w szczególności usług hotelarskich, transportowych, turystycznych lub gastronomicznych.
 4. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji wynajmu domu jest wpłata zadatku w kwocie 50% wartości wynajmu w ciągu dwóch dni od daty zgłoszenia rezerwacji.
 1. W przypadku rezygnacji z rezerwacji zadatek nie podlega zwrotowi.
 2. Pozostałą kwotę należy wpłacić przelewem na 14 dni przed przyjazdem. W przeciwnym razie rezerwacja zostanie anulowana a zadatek nie podlega zwrotowi.  W przypadku pobytów weekendowych wpłatę należy uiścić w całości (100%) przelewem z góry, przy zamówieniu.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 500 PLN, która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu wynajmowanego Domku przez Właściciela. W razie stwierdzenia przez Właściciela zniszczeń, uszkodzeń domku i terenu doń przyległego lub gdy istnieje konieczność przywrócenia domku do stanu sprzed wynajmu Klientowi, kaucja zaliczona zostanie na poczet kosztów, które ponosił będzie Wynajmujący w celu usunięcia wskazanych powyżej wad. Zatrzymanie kaucji przez Właściciela nie wyłącza uprawnienia Właściciela do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kaucji.
 4. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 5. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
 6. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 7. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 8. Pobyt zaczyna się o godzinie 15, a kończy się o godzinie 10.
 9. Gości z zasady przyjmujemy w godzinach od 15 do 16, wcześniejsze lub późniejsze przyjazdy możliwe po wcześniejszym ustaleniu. Celem umożliwienia Właścicielowi należytej obsługi, Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Właściciela z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, jeżeli przyjazd do Obiektu lub wyjazd z Obiektu nastąpić ma poza godzinami wskazanymi 10:00 oraz 16.00.
 10. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.
 11. Do stałej opłaty za wynajem domku doliczana jest również opłata miejscowa. Dodatkowo wedle uznania gościa możliwe jest odpłatne korzystanie z drewna kominkowego.
 12. Akceptujemy zwierzęta, jednak ich pobyt może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu z Wynajmującym i za dodatkową opłatą.
 13. Pobieramy dodatkową opłatę za końcowe sprzątanie i drewno do kominka, doliczone do ceny wynajmu w wysokości 250 za pobyt. W przypadku pozostawienia rażącego nieładu, Goście będą proszeni o jego uprzątniecie lub zostaną obciążeni dodatkowym kosztem.
 14. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia lub urządzeń technicznych powstałe z ich winy lub winy odwiedzających ich osób.
 15. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej i często zgłaszane alergie Gości. Wszelkie próby palenia tytoniu w Domu będą mogły skutkować potraceniem pozostawionej kaucji celem neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie ośrodka, a szczególnie placu zabaw, na plaży, pomostach i tarasach domu. Korzystanie z placu zabaw tylko dla dzieci pod opieką osób dorosłych.
 16. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:

• używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych,

• wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu,

• rozpalania ogniska, grilla oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, • używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka) • używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej,

• jeżdżenia quadami i motocyklami na terenie Ośrodka.

 1. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-7:00.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku, a także do zwrotu domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku łącznie z tarasem i terenem przyległym do domku włącznie z wyniesieniem śmieci przed wyjazdem.
 3. Udostępniony sprzęt rekreacyjny (łódka, kajak, rowery) proszę o pozostawienie w stanie zastanym w momencie przyjazdu. Koszty za naprawę uszkodzonego sprzętu ponosi wynajmujący domek w dniu wyjazdu.
 4. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w domku i na terenie posesji w godzinach 22:00-7:00. Większa liczba osób niż określona w rezerwacji może być w domku wyłącznie za zgodą Wynajmującego, po uzgodnieniu warunków wynajmu zgodnie z cennikiem.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych gości.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 7. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza, legitymacja szkolna lub studencka).
 8. Goście nie mają prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 9. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć gości przed zakończeniem terminu pobytu w przypadku naruszenia przez gości zasad współżycia społecznego i bezpieczeństwa, a także gdy goście naruszają porządek i spokój. Możliwe jest to po dwukrotnym ostrzeżeniu gości o konsekwencji niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania. W tym przypadku nie następuje zwrot pieniędzy za najem.
 10. Prosimy o segregację śmieci. Na posesji znajdują się pojemniki na szkło, butelki PET, a także puszki aluminiowe.
 11. W momencie wynajmu domku każdy gość akceptuje i wyraża zgodę na warunki zawarte w regulaminie wynajmu
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak wody, spowodowany problemami w centrali wodociągów i brakiem dostępu prądu spowodowany problemami w elektrowni.
 13. Sprawy nie ujęte w regulaminie regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.